Bài tập trọng âm áp dụng quy tắc năm 2024

Nắm vững cách nhấn trọng âm tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc nếu bạn muốn phát âm hay và chuẩn chỉnh như người bản xứ.

Bài viết này sẽ tổng hợp quy tắc đánh trọng âm của từ có 3 âm tiết, giúp bạn ghi nhớ và sử dụng chính xác trong quá trình luyện nói tiếng Anh hoặc làm các bài tập liên quan.

Kiểm tra phát âm với bài tập sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click to start recording!

Recording... Click to stop!

Bài tập trọng âm áp dụng quy tắc năm 2024

Quy tắc đánh trọng âm của từ có 3 âm tiết siêu dễ nhớ

1. Động từ có 3 âm tiết

Quy tắc 1:

 • Động từ có 3 âm tiết
 • Âm tiết cuối có nguyên âm ngắn (bao gồm các âm: /i/, /e/, /ʊ/, /ʌ/, /ɒ/, /ə/)
 • Động từ kết thúc bằng phụ âm

→ Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

Động từ 3 âm tiếtPhiên âm IPANghĩa tiếng ViệtEncounter/ɪnˈkaʊn.tər/Gặp gỡ, đụng độDetermine/dɪˈtɜː.mɪnd/Xác địnhDeliver/dɪˈlɪvər/Giao hàng

Quy tắc 2:

 • Động từ có 3 âm tiết
 • Kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên
 • Hoặc âm tiết thứ 3 là nguyên âm đôi (bao gồm: /ɪə/, /eə/, /ʊə/, /eɪ/, /ai/, /ɔɪ/, /əʊ/, /aʊ/)

→ Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1

Động từ 3 âm tiết Phiên âm IPA Nghĩa tiếng Việt Compromise/ˈkɒmprəmaɪz/Thỏa hiệpExercise/ˈɛksəsaɪz/Tập thể thaoTolerate/ˈtɑː.lə.reɪt/Chịu đựng

2. Danh từ có 3 âm tiết

Quy tắc 1:

 • Danh từ có 3 âm tiết
 • Âm tiết thứ hai là nguyên âm yếu (bao gồm: /ə/, /ɪ/)

→ Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1

Danh từ 3 âm tiếtPhiên âm IPANghĩa tiếng ViệtFamily/ˈfæməli/Gia đìnhPharmacy/ˈfɑːrməsi/Tiệm thuốc tâyResident/ˈrezɪdənt/Cư dân

Bài tập trọng âm áp dụng quy tắc năm 2024

Quy tắc 2:

 • Danh từ có 3 âm tiết
 • Âm tiết thứ 3 chứa nguyên âm yếu /ə/ hay /i/
 • Hoặc âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi

→ Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

Danh từ 3 âm tiếtPhiên âm IPANghĩa tiếng ViệtConcealer/kənˈsiːlər/Kem che khuyết điểmComputer/kəmˈpjuːtər/Máy tínhBanana/bəˈnænə/Quả chuối

Bài tập trọng âm áp dụng quy tắc năm 2024

3. Tính từ có 3 âm tiết

Quy tắc 1:

 • Âm tiết thứ 1 chứa nguyên âm yếu (bao gồm: /ə/, /i/)

→ Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

Tính từ 3 âm tiết Phiên âm IPA Nghĩa tiếng Việt Retarded/rɪˈtɑːrdɪd/Chậm phát triểnDeveloped/dɪˈvel.əpt/Chu đáoAnnoying/əˈnɔɪɪŋ/Khó chịu, bực mình

Quy tắc 2:

 • Âm tiết cuối có nguyên âm yếu (bao gồm: /ə/, /i/)
 • Âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài, hoặc nguyên âm đôi

→ Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

Tính từ 3 âm tiếtAnnoying/əˈnɔɪɪŋ/Làm phiềnDependent /dɪˈpen.dənt/Dựa dẫmDependable/dɪˈpɛndəbəl/Đáng tin cậy

\>>> Có thể bạn quan tâm: 14 quy tắc trọng âm tiếng Anh đầy đủ dễ nhớ nhất

Bài tập đánh trọng âm của từ có 3 âm tiết trong tiếng Anh [có đáp án]

Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại:

1a. generousb. suspiciousc. constancyd. sympathy2a. acquaintanceb. unselfishc. attractiond. humorous3a. loyaltyb. successc. incapabled. sincere4a. carefullyb. correctlyc. seriouslyd. personally5a. excitedb. interestedc. confidentd. memorable6a. organiseb. decoratec. divorced. promise7a. refreshmentb. horriblec. excitingd. intention8a. knowledgeb. maximumc. athleticsd. marathon9a. difficultb. relevantc. volunteerd. interesting10a. confidenceb. supportivec. solutiond. obedient11a. wheneverb. mischievousc. hospitald. separate12a. introduceb. delegatec. marvelousd. currency13a. developb. conductionc. partnershipd. majority14a. counterpartb. measurementc. romanticd. attractive15a. governmentb. technicalc. paralleld. understand16a. pyramidb. egyptianc. belongsd. century17a. constructionb. suggestionc. accurated. hi-jacket18a. dedicateb. impressivec. reminderd. descendant19a. rememberb. companyc. technicald. interview20a. electricb. computerc. fascinated. fantastic21a. domesticb. investmentc. substantiald. undergo22a. confidentb. influencec. computerd. remember23a. optimistb. powerfulc. terroristd. contrary24a. governmentb. destructionc. contributed. depression25a. instituteb. consumptionc. specificd. encounter26a. tablelandb. apparentc. atmosphered. applicant27a. vulnerableb. satellitec. elevend. element28a. arrivalb. technicalc. proposald. approval29a. empireb. employerc. conductord. transistor30a. celebrateb. fascinatingc. survived. elephant31a. habitatb. generatec. canoed. penalty32a. expressionb. decisivec. dependentd. independence33a. decisionb. referencec. refusald. important34a. cooperateb. permanentc. recognized. industry35a. attractiveb. sociablec. dynamicd. conservative36a. entertainb. enjoyablec. anniversaryd. introduce37a. approvalb. attractivec. sacrificed. romantic38a. conicalb. ancestorc. ceremonyd. traditional39a. romanticb. followingc. summaryd. physical40a. maintenanceb. appearancec. developd. different41a. contractualb. significantc. Asiad. demanding42a. appearanceb. measurementc. counterpartd. cultural43a. majorityb. minorityc. partnershipd. enjoyable44a. marvelousb. argumentc. apoplecticd. maximum45a. departureb. separatec. necessaryd. wrongdoing46a. attentionb. appropriatec. terribled. non-verbal47a. accordingb. informalityc. expensived. acceptable48a. assistanceb. considerc. politelyd. compliment49a. mischievousb. familyc. supportived. suitable50a. memoryb. typicalc. rewardd. marketing51a. stimulateb. generatec. secured. estimate52a. politicb. historicc. electricd. specific53a. referenceb. accidentc. coincided. formulate54a. depositb. dramatistc. registerd. community55a. earthquakeb. transactionc. applicantd. patriot56a. degreeb. virtuallyc. assemblyd. synthetic57a. coincideb. communityc. conceptiond. committee58a. envelopb. astronautc. tuberculosisd. poverty59a. altitudeb. recoverc. comedyd. library60a. demonstrateb. beatifyc. successfuld. comfortable61a. accountantb. discoverc. messengerd. unlucky62a. marathonb. advertisec. industryd. conclusion63a. subsequentb. undergoc. governmentd. enterprise64a. chaoticb. proposalc. occupyd. production65a. pianob. policemanc. museumd. souvenir66a. guaranteeb. recommendc. representd. illustrate67a. agencyb. memoryc. encounterd. influence68a. well-beingb. realityc. Internetd. demanding69a. encourageb. determinec. emphasized. maintenance70a. understandb. grandparentsc. familyd. wonderful71a. essentialb. furniturec. opposited. fortunate72a. crocodileb. corridorc. enormousd. northerly73a. habitatb. pollutionc. constructiond. extinction74a. classifyb. biologistc. benefitd. serious75a. endangeredb. survivalc. commerciald. industry76a. mosquitob. animalc. crocodiled. buffalo77a. unnoticedb. reunitedc. incredibled. survival78a. imagineb. opinionc. incredibled. wilderness79a. recommendb. thoroughlyc. travellingd. fascinate80a. characterb. publisherc. wonderfuld. understand81a. dependableb. reliablec. remarkabled. knowledgeable82a. detectiveb. romanticc. historyd. adventure83a. biographyb. historicc. discoverd. authorship84a. Imaginaryb. scientificc. advantaged. reviewer85a. regulatorb. personalc. refereed. dangerous86a. procedureb. indicatec. forefingerd. enemy87a. opponentb. penalizec. overtimed. synchronized88a. windsurfingb. equipmentc. amatuerd. national89a. positionb. fingertipc. athleticd. requirement90a. interestingb. surprisingc. amusingd. successful91a. understandb. engineerc. benefitd. Vietnamese92a. applicantb. uniformc. yesterdayd. employment93a. dangerousb. parachutec. populard. magazine94a. comfortableb. employmentc. importantd. surprising95a. elegantb. regionalc. musicald. important96a. differenceb. suburbanc. Internetd. character97a. beautifulb. effectivec. favorited. popular98a. attractionb. governmentc. borrowingd. visitor99a difficultb. individualc. populationd. unemployment100a. capitalb. traditionc. differentd. opera

Học tiếng anh hiệu quả cùng ELSA Pro Luyện tập theo chủ đề yêu thích và lộ trình học được cá nhân hóa giúp kỹ năng của bạn được cải thiện nhanh chóng

Đáp án:

1b, 2d, 3a, 4b, 5a, 6c, 7b, 8c, 9c, 10a

11a, 12a, 13c, 14c, 15d, 16c, 17d, 18a, 19a, 20c

21d, 22c, 23d, 24a, 25b, 26b, 27c, 28b, 29a, 30c

31c, 32d, 33b, 34a, 35b, 36b, 37c, 38d, 39a, 40d

41c, 42a, 43c, 44d, 45d, 46c, 47b, 48a, 49c, 50c

51c, 52a, 53c, 54a, 55b, 56b, 57a, 58c, 59d, 60c

61c, 62d, 63b, 64c, 65d, 66d, 67c, 68c, 69c, 70c

71a, 72c, 73a, 74b, 75d, 76a, 77b, 78, 79a, 80d

81, 82c, 83d, 84b, 85c, 86a, 87a, 88b, 89b, 90a

91c, 92d, 93d, 94a, 95d, 96b, 97b, 98a, 99a, 100b

Trên đây là quy tắc đánh trọng âm của từ có 3 âm tiết và 100 câu bài tập trọng âm để vận dụng. Hy vọng quý bạn đọc đã có thể nắm vững cách nhấn trọng âm để nói tiếng Anh chuẩn xác, lưu loát như người bản ngữ.

Bên cạnh những quy tắc đánh trọng âm của từ có 3 âm tiết này, cách tốt nhất để bạn ghi nhớ và thực hành đúng trong thực tế là luyện tập phát âm thường xuyên. Đồng thời, bạn đừng quên tra cứu phiên âm mỗi khi học từ mới. Điều này sẽ giúp bạn hình thành thói quen đọc đúng ngay từ đầu.

Để luyện phát âm chuẩn giọng bản ngữ, bạn có thể lựa chọn học tập cùng ELSA Speak. Nhờ sử dụng trí tuệ nhân tạo, ELSA Speak có thể nhận diện giọng nói và phát hiện lỗi sai phát âm chính xác đến từng âm tiết. Ngoài ra, bạn sẽ được hướng dẫn sửa lỗi phát âm, từ cách nhả hơi, đặt lưỡi cho đến khẩu hình miệng.

Bài tập trọng âm áp dụng quy tắc năm 2024

Với hơn 192 chủ đề thông dụng, gần gũi với công việc và cuộc sống, bạn sẽ được luyện tập đầy đủ các kỹ năng nói, gồm: Phát âm tiếng Anh, nghe, nhấn âm, ngữ điệu và hội thoại. Nhờ vậy, bạn có thể đọc đúng và giao tiếp tự tin, lưu loát hơn trong các tình huống thực tế.

Ngoài ra, từ điển thông minh của ELSA Speak sẽ giúp bạn tra cứu nghĩa, phiên âm cũng như luyện đọc. Đặc biệt, bạn có thể tra cứu bằng cách phát âm hoặc quét hình ảnh, tiện lợi và dễ dàng chỉ trong 1 vài thao tác.

Vậy nên, hãy cài đặt và luyện tập phát âm, nhấn âm cùng ELSA Speak ngay để nói tiếng Anh chuẩn như người bản xứ bạn nhé!

1. Understand nhấn âm mấy?

Understand /ˌʌn.dəˈstænd/: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3. Vì âm “stand” là âm tiết thứ 3 nhưng là từ thứ 2 trong động từ ghép trên nên trọng âm sẽ nhấn vào âm “stand”.

2. Beautiful nhấn âm mấy?

Beautiful /ˈbjuː. tɪ. fəl/: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì đuôi – ful không ảnh hưởng đến trọng âm, còn beauty nhấn trọng âm vào âm thứ nhất.