Chánh thanh tra sở văn hóa hà nội năm 2024

- Thanh tra sở là cơ quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Du lịch (sau đây gọi tắt là Giám đốc sở) tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra sở có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và công chức.

Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chánh Thanh tra sở Văn hóa và Thể thao, Chánh Thanh tra Sở Du lịch (sau đây gọi tắt là Chánh Thanh tra sở) do Giám đốc sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Chánh Thanh tra tỉnh).

Phó Chánh Thanh tra sở do Giám đốc sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra sở. Phó Chánh Thanh tra sở giúp Chánh Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh Thanh tra sở.

- Thanh tra sở có con dấu, tài khoản riêng.

- Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra bộ.

Chánh thanh tra sở văn hóa hà nội năm 2024

Thanh tra Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hình từ Internet)

Thanh tra Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Theo Điều 8 Nghị định 173/2016/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở như sau:

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở
Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 24 Luật thanh tra và Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
1. Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Giám đốc sở phê duyệt.
2. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.
3. Tiếp công dân theo quy định của pháp luật.
4. Tổng hợp, báo cáo Giám đốc sở, Chánh Thanh tra tỉnh về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; báo cáo Chánh Thanh tra bộ về công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch.
5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc sở giao.

Theo đó, Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 24 Luật thanh tra và Điều 13 Nghị định 86/2011/NĐ-CP và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Giám đốc sở phê duyệt.

- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.

- Tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp, báo cáo Giám đốc sở, Chánh Thanh tra tỉnh về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; báo cáo Chánh Thanh tra bộ về công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc sở giao.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm gì trong công tác thanh tra ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch?

Theo Điều 25 Nghị định 173/2016/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của Giám đốc sở như sau:

Trách nhiệm của Giám đốc sở
1. Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thanh tra trong phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch.
2. Chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm.
3. Xử lý kịp thời các kết luận, kiến nghị về công tác thanh tra.
4. Kiện toàn tổ chức và bảo đảm kinh phí, điều kiện hoạt động của Thanh tra sở theo thẩm quyền.
5. Giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc về công tác thanh tra; xử lý vấn đề chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của mình.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, trong công tác thanh tra ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có những trách nhiệm sau:

- Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thanh tra trong phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch.

- Chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm.

- Xử lý kịp thời các kết luận, kiến nghị về công tác thanh tra.

- Kiện toàn tổ chức và bảo đảm kinh phí, điều kiện hoạt động của Thanh tra sở theo thẩm quyền.

- Giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc về công tác thanh tra; xử lý vấn đề chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của mình.

Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội là ai?

Theo đó, tại Quyết định số 4266/QĐ-SYT ngày 02/8/2023 của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội về việc điều động, bổ nhiệm ông Vũ Phương Đông, Chánh Văn phòng Sở Y tế Hà Nội đến công tác và giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội.nullHoạt động của lãnh đạo Sở Y Tế - Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nộisoyte.hanoi.gov.vn › asset_publisher › content › so-y-te-to-chuc-cong-bo-...null

Chánh Thanh tra Công an thành phố Hà Nội là ai?

Tiếp đó, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh công bố Quyết định số 6068/QĐ-UBND, ngày 28/11/2023, của UBND TP về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Đức Hoạt, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm đến nhận công tác tại Thanh tra TP Hà Nội, giữ chức vụ Chánh Thanh tra TP Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.nullHà Nội bổ nhiệm Chánh Thanh tra TPthanhtra.com.vn › thanh-tra › ha-noi-bo-nhiem-chanh-thanh-tra-tp-218178null

Giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội là ai?

Như vậy, hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có Giám đốc Sở là ông Đỗ Đình Hồng. Các Phó giám đốc Sở là ông Phạm Xuân Tài, bà Trần Thị Vân Anh, và bà Lê Thị Ánh Mai.nullBổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - Báo Tiền Phongtienphong.vn › bo-nhiem-pho-giam-doc-so-van-hoa-va-the-thao-ha-noi-p...null