Duự án chấm dứt thì xử lý như thế nào năm 2024

Duự án chấm dứt thì xử lý như thế nào năm 2024

Đăng ký Đăng nhập

 • Giới thiệu
 • * Công dân
  • Doanh nghiệp
  • Dịch vụ công trực tuyến
  • Dịch vụ công nổi bật
  • Tra cứu hồ sơ
  • Tòa án nhân dân
  • Câu hỏi thường gặp
 • Thanh toán trực tuyến
 • * Gửi PAKN
  • Tra cứu kết quả trả lời
 • * Tra cứu TTHC
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính liên thông
  • Quyết định công bố
  • Cơ quan
 • * Điều khoản sử dụng
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Thông báo

Đăng nhập Đăng ký

Xin cho tôi hỏi những trường hợp nào phải chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư? - Hoàng Linh (Bình Dương)

Duự án chấm dứt thì xử lý như thế nào năm 2024

Trường hợp nào phải chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Trường hợp nào phải chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư?

Theo Điều 48 Luật Đầu tư 2020 quy định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

- Nhà đầu tư chấm dứt hoạt động đầu tư, dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây:

+ Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

+ Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

+ Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

- Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây:

+ Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 Luật Đầu tư 2020 mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;

+ Nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này;

+ Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;

+ Dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư;

+ Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật về dân sự;

+ Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.

- Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư sau khi có ý kiến của cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 48 Luật Đầu tư 2020

- Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư 2020, trừ trường hợp chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư.

2. Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Căn cứ theo khoản 2 Điều 57 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo thủ tục sau:

- Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định, kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

- Trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư 2020, Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chấm dứt hiệu lực kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư có hiệu lực.