hard j là gì - Nghĩa của từ hard j

hard j có nghĩa là

Cụm từ được đặt ra bởi chương trình "Nó luôn luôn nắng ở Philadelphia" trong đó đề cập đến việc sử dụng từ người Do Thái trong bất kỳ bối cảnh nào có thể được coi là một sự xúc phạm nhận xét.

Thí dụ

1.
"Đó là người Do Thái trong một địa ngục của rất nhiều công việc."

"Wow, wow, ngầu nó người đàn ông."

"Gì? Bạn đang nói về cái gì?"

"Anh bạn, bạn vừa bỏ một J."

"Không có người đàn ông nào, anh ta là người gốc Do Thái và đó là rất nhiều giấy vệ sinh. Đó sẽ mất rất nhiều thời gian để dọn dẹp. Tôi đã suy nghĩ về bối cảnh suốt thời gian đó."

2.
Khi Mel Gibson nhận được sekelied, anh ta không thể không bỏ đi JS khó khăn.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết hard j là gì - Nghĩa của từ hard j