Bài tập trắc nghiệm lịch sử lớp 10 bài 29 năm 2024

BỘ Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 10 kết nối tri thức - CÂU HỎI NGẮN LỊCH SỬ 10 CHƯƠNG TRÌNH MỚI được soạn dưới dạng file word gồm 20 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

CÂU HỎI NGẮN LỊCH SỬ 10​

STT​

CÂU HỎI​

TRẢ LỜI​

Bài 1: HIỆN THỰC LỊCH SỬ VÀ LỊCH SỬ ĐƯỢC CON NGƯỜI NHẬN THỨC​

1​

Lịch sử là

2​

Hiện thực lịch sử là.........lấy ví dụ

3​

Lịch sử được con người nhận thức là...........lấy ví dụ

4​

So sánh Hiện thực LS và Nhận thức LS

Nội dung Hiện thực LSNhận thức LSKhái niệm

Thời gian xuất hiện Tính chất tồn tại Tính chất lịch sử Nguyên nhân khác nhau

5​

Hạn chế của con người khi nhận thức lịch sử là

6​

Sử học là gì

7​

Đối tượng nghiên cứu của Sử học rất là................................................. gồm.................

8​

Chức năng của Sử học là

9​

Nhiệm vụ của Sử học là

BÀI 2: TRI THỨC LỊCH SỬ VÀ CUỘC SỐNG

1​

Tri thức lịch sử là

2​

Đặc điểm của tri thức LS

3​

Cần thiết phải học tập LS suốt đời vì

4​

Sử liệu là cầu nối giữa

5​

Sử liệu có vai trò gì

6​

Sử liệu gồm các dạng

7​

Thu thập sử liệu là

8​

xử lí thông tin và sử liệu là

9​

Quy trình thu thập và xử lí thông tin sử liệu diễn ra theo các bước

10​

Kiến thức lịch sử giúp con người

11​

Kiến thức và bài học lịch sử có mối liên hệ ntn với cuộc sống hiện tại

12​

Kết nối tri thức lịch sử vào cuộc sống để

CHỦ ĐỀ 2: VAI TRÒ CỦA SỬ HỌC

BÀI 3: SỬ HỌC VỚI CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA DI SẢN VĂN HÓA, DI SẢN THIÊN NHIÊN VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH.​

Cách mạng Tư sản Hà Lan thực chất là cuộc cách mạng như thế nào?

 • A. Cách mạng Tư sản Hà Lan thực chất là cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho Chủ nghĩa Tư bản phát triển.
 • B. Cách mạng Tư sản Hà Lan thực chất là cuộc cách mạng tấn công vào tôn giáo và thành trì của chế độ cũ.
 • C. Cách mạng Tư sản Hà Lan thực chất là cuộc cách mạng diễn ra dưới hình thức là phong trào giải phóng dân tộc.
 • D. Tất cả phương án trên
 • Câu 4:Mã câu hỏi: 5952 Tình hình kinh tế nước Anh trước cách mạng như thế nào?
 • A. Kinh tế nước Anh trước cách mạng kém phát triển.
 • B. Kinh tế nước Anh trước cách mạng là nền kinh tế Tư bản Chủ nghĩa phát triển bậc nhất Châu Âu.
 • C. Kinh tế nước Anh trước cách mạng là nề kinh tế phong kiến không phát triển..
 • D. Kinh tế nước Anh trước cách mạng phát triển nhất châu Âu.
 • Câu 5:Mã câu hỏi: 5953 Tháng 4-1640 Vua Sac-lơ I đã làm gì?
 • A. Tháng 4-1640 Sac-lơ I dùng vũ lực đàn áp Quốc hội.
 • B. Tháng 4-1640 nội chiến ác liệt giữa Vua-Quốc hội.
 • C. Tháng 4-1640 Vua Sac lơ I triệu tập quôc hội để tăng thuế nhằm đàn áp cuộc nổi dây của người Xcốt-len.
 • D. Tháng 4-1640 Vua Sac-lơ I bị xử tử.
 • Câu 6:Mã câu hỏi: 5954 Quốc hội tiến hành chính biến đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi vua vào năm nào?
 • A. 1688
 • B. 1687
 • C. 1686
 • D. 1689
 • Câu 7:Mã câu hỏi: 5956 Vì sao nói cách mạng Tư sản Anh là cuộc cách mạng không triệt để.
 • A. Vì giai cấp tư sản không dám duy trì nền cộng hoà mà phải liên minh với thế lực phong kiến để thiết lập nên nhà nước quân chủ lập hiến.
 • B. Vì chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
 • C. Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển.
 • D. Vì chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, giai cấp tư sản không dám duy trì nền cộng hoà mà phải liên minh với thế lực phong kiến để thiết lập nên nhà nước quân chủ lập hiến.
 • Câu 8:Mã câu hỏi: 5957 Cách mạng Tư sản là gì?
 • A. Là cuộc cách mạng do giai cấp Tư sản lãnh đạo, lật đổ chế độ phong kiến.
 • B. Là cuộc cách mạng do giai cấp Tư sản lãnh đạo, lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho Chủ nghĩa tư bản phát triển.
 • C. Là cuộc cách mạng do giai cấp Qúi tộc và Tư sản lãnh đạo, lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho Chủ nghĩa tư bản phát triển.
 • D. Là cuộc cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo, lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho Chủ nghĩa tư bản phát triển.
 • Câu 9:Mã câu hỏi: 5958 1653-1658 Ở nước Anh diễn ra sự kiện nào?
 • A. Crôm-oen thiết lập nền quân chủ lập hiến
 • B. Crôm-oen thiết lập nền độc tài
 • C. Crôm-oen thiết lập nền cộng hòa
 • D. Quốc hội tiến hành chính biến đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi vua

Câu 10:Mã câu hỏi: 5959

Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tư sản Anh là gì?

 1. Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển. Mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản. ⇒ Đây là cuộc Cách Mạng Tư sản có ý nghĩa trọng đại trong thời kỳ quá độ từ chế độ Phong kiến sang chế độ Tư bản Chủ nghĩa.