Chương trình đào tạo ngành kế toán cao đẳng nghề năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG TÍN CHỈ

NGÀNH KẾ TOÁN (CAO ĐẲNG KẾ TOÁN)

TT

Khối kiến thức/Tên học phần

Số Tín Chỉ

Ghi chú

Tổng

I

Khối kiến thức giáo dục đại cương

25

1

Giáo dục thể chất

3

2

Giáo dục quốc phòng – An ninh

8

3

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin

5

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

5

Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

3

6

Tin học căn bản

3

7

Pháp luật đại cương

2

8

Tâm lý học đại cương

2

9

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

10

Tiếng Anh căn bản 1

2

11

Tiếng Anh căn bản 2

2

12

Tự chọn (1 học phần):

12.1

Toán cao cấp

2

12.2

Xác suất thống kê

2

II

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

65

II.1

Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành

25

1

Kinh tế vi mô

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

3

Toán kinh tế

2

4

Luật kinh tế

2

5

Quản trị học

2

6

Marketing căn bản

2

7

Nguyên lý thống kê

3

8

Nguyên lý kế toán

3

9

Thuế

2

10

Thực hành khai báo thuế

1

11

Lý thuyết tài chính tiền tệ

2

II.2

Kiến thức ngành và chuyên ngành

40

1

Kế toán tài chính doanh nghiệp_P1

3

2

Kế toán tài chính doanh nghiệp_P2

3

3

Kế toán tài chính doanh nghiệp_P2

3

4

Tài chính doanh nghiệp

3

5

Hệ thống thông tin kế toán

2

6

Kế toán quản trị

3

7

Kế toán thương mại dịch vụ

3

8

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

9

Tiếng Anh chuyên ngành

3

10

Sổ sách kế toán

3

11

Phần mềm kế toán

2

12

Kế toán ngân hàng

3

13

Tự chọn (chọn 3 học phần):

13.1

Quản trị văn phòng

2

13.2

Quản trị doanh nghiệp

2

13.3

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

13.4

Phân tích báo cáo tài chính

2

13.5

Thẩm định dự án

2

13.6

Thị trường chứng khoán

2

13.7

Nguyên lý bảo hiểm

2

13.8

Thanh toán quốc tế

2

Tốt nghiệp

1

Thực tập tốt nghiệp

5

Đối với sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp:

2

Khóa luận tốt nghiệp

5

Tổng chương trình đào tạo đối với sinh viên thực hiện KLTN

100

Đối với sinh viên không thực hiện Khóa luận tốt nghiệp thì học hai học phần thay thế:

2

Kiểm toán

2

3

Đồ án chuyên ngành

3

Tổng chương trình đào tạo đối với sinh viên không thực hiện KLTN

100

- Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán đƣợc giao;

- Vận dụng được kiến thức tin học trong công tác kế toán;

- Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;

- Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo Cao đẳng kế toán doanh nghiệp trang bị và cung cấp cho sinh viên những nền tảng kiến thức trong lĩnh vực kinh tế và tài chính kế toán như: Luật kinh tế, Luật doanh nghiệp, Tài chính tiền tệ, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Thuế và thực hành khai báo thuế, Kế toán tài chính doanh nghiệp, Kế toán quản trị chi phí, Kiểm toán, Anh văn chuyên ngành, Tin học chuyên ngành, Thực hành phần mềm kế toán…

Sau khi kết thúc khoá học, sinh viên sẽ đi thực tập thực tế tại các doanh nghiệp, qua đó giúp sinh viên hệ thống hoá và tổng hợp những kiến thức đã học để bước đầu nghiên cứu vận dụng kiến thức lý luận vào thực tế đồng thời nhận thức đầy đủ vai trò của kế toán, xây dựng tác phong làm việc của người làm công tác kế toán và có kỹ năng thực hành, giải quyết những vấn đề thực tiễn khi ra trường công tác.

7. Mục tiêu đào tạo

Chuẩn kiến thức

Về lý thuyết: Nắm vững các kiến thức về luật kinh tế, tài chính tiền tệ, tín dụng, các kiến thức về pháp luật về hệ thống chế độ chuẩn mực kế toán Việt Nam. Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế và khả năng tự học, rèn luyện bản thân để nâng cao trình độ chuyên môn.

Về thực hành: Có năng lực thực hành tương đối thành thạo nghiệp vụ kế toán được đào tạo đúng theo chuyên ngành ở vị trí công tác được giao.

Chuẩn kỹ năng

– Nắm vững và xử lý tốt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, Soạn thảo được văn bản hành chính, soạn thảo hợp đồng kinh tế, đàm phán và ứng xử giao tiếp.

– Thành thạo việc kiểm tra, thu thập, xử lý, và ghi chép chứng từ vào hệ thống sổ sách kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp.

– Lập và phân tích Báo cáo tài chính như Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

– Lập các báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo kế toán quản trị và quyết toán thuế năm (Thuế GTGT, Thuế tiêu thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân.. )

– Sử dụng thành thạo một số phần mềm kế toán thông dụng phổ biến trên thị trường hiện nay như phần mềm hỗ trợ khai báo thuế HTKK, phần mềm kế toán MiSa.

– Khai thác được các phần mềm ứng dụng để thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu trên máy tính phục vụ công việc. Chuẩn thái độ

– Người học có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc. – Có đạo đức, có sức khỏe, có lương tâm nghề nghiệp, có kỷ luật, tác phong công nghiệp.

– Có ý thức nghề nghiệp, thận trọng, đảm bảo tính khoa học, chính xác trong công việc, tuân thủ các quy trình, quy định trong khi hành nghề.

– Có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, tài chính của đơn vị và trong đời sống kinh tế xã hội.

– Có tinh thần làm chủ, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong công tác được giao.

– Nhận thức được nhu cầu học tập suốt đời, yêu ngành nghề, cầu tiến, ham học hỏi.

8. Vị trí và khả năng làm việc sau khi ra trường

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán doanh nghiệp có khả năng tìm việc làm tại các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế như:

+ Kế toán viên, Kiểm toán viên, Kế toán quản trị, Kế toán tổng hợp ở các doanh nghiệp, các công ty dịch vụ tư vấn kế toán, kiểm toán, thuế.

+ Kế toán trưởng hoặc học tập nâng cao trình độ chuyên môn để phấn đấu với chức danh nghề nghiệp Trưởng phòng Tài chính

+ Thủ quỹ, thâu ngân, nhân viên thư ký, nhân viên hành chính văn phòng, nhân viên bán hàng, nhân viên Makerting, nhân viên môi giới kinh doanh.

+ Nhân viên phân tích tài chính, tư vấn tài chính, nhân viên thẩm định tín dụng và nhân viên ngân quỹ tại các tổ chức tín dụng.

9. Cơ hội học liên thông lên Đại học

Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán , sinh viên có thể học liên thông lên bậc Đại học khối ngành kinh tế với bất kỳ trường nào trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

Cao đẳng ngành kế toán học bao lâu?

Thời gian đào tạo ngành kế toán hệ đại học là từ 3.5 – 4 năm. Đối với hệ trung cấp thời gian đào tạo là: 2 năm (đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT); và 2 năm 3 tháng (đối với học sinh chưa tốt nghiệp THPT).

Ngành kế toán có bao nhiêu chuyên ngành?

Về cơ bản, ngành Kế toán hiện nay được phân làm ba chuyên ngành chính: kế toán kiểm toán, kế toán ngân hàng và kế toán tài chính với nhiều bậc học khác nhau từ Trung cấp, Cao đẳng nghề, Cao đẳng đến Đại học.

Cao đẳng kế toán học những môn gì?

Thông thường khi học chuyên ngành kế toán học các môn học như: Nguyên lý kế toán, kế toán quản trị, kế toán chi phí, kiểm toán,hân tích ngân sách, chiến lược kinh doanh, kế toán tài chính, báo cáo tài chính, hệ thông thông tin, kế toán quốc tế, kinh tế vi mô, kế toán quản trị, tiêu chuẩn và đạo đức nghề nghiệp, phân ...

Kế toán học trường gì tphcm?

TOP 5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN TỐT NHẤT TPHCM.

Đại học Kinh tế – Luật – Đại học Quốc gia TPHCM..

Đại học Ngoại Thương TPHCM..

Đại học Kinh tế TPHCM – UEH..

Đại học Ngân hàng TPHCM BUH..

Đại học Tài Chính Marketing – UFM..