Công văn số 4362 ubnd-tthc của tỉnh bình định năm 2024

Triển khai thực hiện thống nhất và đồng bộ giải quyết TTHC liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phí trên địa bàn tỉnh

Ngày cập nhật 16/09/2019

.Nhằm triển khai thực hiện thống nhất và đồng bộ các TTHC liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phí trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 6590/UBND-HCC ngày 11/9/2019, có ý kiến như sau:

1. Về quan điểm chỉ đạo thực hiện TTHC liên thông

 1. Yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan (UBND và Công an cấp xã; UBND và Công an cấp huyện; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện; Bảo hiểm xã hội cấp huyện) nghiêm túc quán triệt thực hiện nguyên tắc một cửa và một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện liên thông các TTHC.
 1. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát, đôn đốc các đơn vị trực thuộc cấp huyện và cấp xã kịp thời triển khai thực hiện đồng bộ, cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phối hợp chặt chẽ trong quá trình giải quyết TTHC liên thông.

2. Về nguyên tắc giải quyết TTHC liên thông

Tất cả các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan (UBND và Công an cấp xã; UBND và Công an cấp huyện; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện; Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội cấp huyện):

 1. Chịu trách nhiệm trong việc giải quyết từng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình và cùng phối hợp chặt chẽ giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các TTHC.

Quá trình thực hiện đáp ứng tiêu chí công khai, minh bạch, đơn giản và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân.

 1. Chú trọng và tăng cường triển khai thực hiện việc nhận, chuyển hồ sơ theo phương thức điện tử, sử dụng chữ ký số trong giải quyết TTHC liên thông tại địa phương cấp huyện, cấp xã.
 1. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt; kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện không tốt việc liên thông các TTHC.

3. Về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC liên thông

 1. Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan và Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh để cùng thiết lập quy trình điện tử giải quyết TTHC liên thông trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh.
 1. UBND cấp huyện phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ UBND cấp xã để cùng thiết lập quy trình điện tử giải quyết TTHC liên thông trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh.

4. Về công tác truyền thông tuyên truyền, quảng bá TTHC liên thông

 1. Liên quan đến công tác truyền thông tuyên truyền, quảng bá TTHC liên thông, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh.
 1. Các cơ quan chức năng và địa phương liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá rộng rãi trên các phương tiên thông tin đại chúng khác (đài phát thanh - truyền hình cấp huyện, cấp xã; Trang thông tin điện tử của từng đơn vị…) và tiến hành thực hiện lồng ghép việc tuyên truyền công tác cải cách TTHC nói chung, các TTHC liên thông nêu trên nói riêng với việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến tận các tổ dân phố, thôn, bản…
 1. Nội dung cụ thể các Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 24/8/2019 và Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 24/8/2019 của UBND tỉnh được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh (địa chỉ: thuathienhue.gov.vn) và trên Trang Thông tin thủ tục hành chính của tỉnh (địa chỉ: tthc.thuathienhue.gov.vn).
 1. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp các khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.