Hướng dẫn cài đặt mongodb trên mac os năm 2024

Giám đốc tại Công ty CP CODE TỐT. Quản lý ngôn ngữ bản địa tiếng Việt tại WordPress. Là tác giả chính tại codetot.net, Khôi muốn ghi lại một sốvấn đề kỹ thuật trong quá trình phát triển các dự án website với khách hàng.

Ở bài trước mình đã dẫn cài đặt mongodb trên centos , hôm nay mình hưỡng dẫn cách cài đặt mongodb trên mac cho yên tâm 😀

– Cài đặt mongodb trên mac có 2 cách: + 1 là cài từ source (download gói source từ trang chủ mongodb về) + 2 là cài đặt từ thư viện trên MAC OSX (brew, port)

1. Cài đặt từ source – Step 1 : các bạn truy cập vào trang mongodb để download Command line:

$ wget https://fastdl.mongodb.org/osx/mongodb-osx-x86_64-3.0.7.tgz $ tar -xf mongodb-osx-x86_64-3.0.7.tgz $ mv mongodb-osx-x86_64-3.0.7 /usr/local/mongodb

– Step 2: sau khi download mongo xong, ta tiến hành tạo thư mục data chứa dữ liệu (đây là đường dẫn mặc định) Command Line:

$ mkdir -p /data/db $ whoami betapcode $ sudo chown betapcode data/db/

Note: nếu các bạn không muốn sử dụng đường dẫn mặc định (/data/db) thì có thể sử dụng tham số –dbpath để chỉ định thư mục chứa dữ liệu

$ mongod –dbpath /any-directory

– Step 3: Add mongodb/bin vào $PATH, truy cập đến thư mục gốc của user đang login

$ cd /Users/betapcode/ $ vi .bash_profile

Thêm vào cuối file:

# Add Mongodb server export MONGO_PATH=/usr/local/mongodb export PATH=$PATH:$MONGO_PATH/bin

+) Check version mongo

$ mongo -version

MongoDB shell version: 2.6.1

– Step 4: Start mongodb + chúng ta sử dụng mongod để start server, và mongo để client connect tới server

Mở terminal 1: => start mongo server

$ mongod

Mở terminla 2: => client connect

$ mongo

– Step 5: Auto start mongodb + Có 1 vấn đề là nếu cứ mỗi lần làm việc với mongodb ta lại phải mở command lên để start có vẻ rất bất tiện, vậy làm thế nào để nó tự động load cùng OS

+ Tạo file log cho mongodb

$ cd /usr/local/var $ mkdir -p log/mongodb $ chown -R betapcode log/

+ Tạo file auto load start mongodb $ sudo vim /Library/LaunchDaemons/mongodb.plist Thêm:

“http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd”>

Label

mongodb

ProgramArguments

/usr/local/mongodb/bin/mongod

RunAtLoad

KeepAlive

WorkingDirectory

/usr/local/mongodb

StandardErrorPath

/usr/local/var/log/mongodb/error.log

StandardOutPath

/usr/local/var/log/mongodb/output.log

Hoặc các bạn có thể download từ link này

*) Note: các bạn chú ý chỉnh lại đường dẫn link cho phù hợp (nếu muốn thay đổi)

+ Load file mongodb.plist vừa tạo

$ sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/mongodb.plist

+ Giờ các bạn khởi động lại máy và check xem nó đã chạy chưa 😀

$ ps -ef | grep mongo

2. Cài đặt sử dụng brew – Với cách này thì rất đơn giản , chúng ta không phải cấu hình nhiều và mất thơi gian

– Step 1: cài đặt gói brew hoặc port nếu máy các bạn chưa có

$ ruby -e “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)” $ brew update

– Step 2: install mongodb

$ brew install mongodb

//Install with Open SSL support $ brew install mongodb –with-openssl

//Install from the last available development release (not recommended for Production Environments) $ brew install mongodb –devel

– Step 3: Kiếm tra mongodb đã được cài đặt hay chưa + mongodb sẽ được install vào thư mục : /usr/local/Cellar/mongodb/2.6.5 + một file config mongod.conf cũng được tự động tạo mới nằm trong : /usr/local/etc/mongod.conf + xem file mongod.conf ta sẽ thấy đường dẫn : \=> log: /usr/local/var/log/mongodb/mongo.log \=> đường dẫn thư mục data: /usr/local/var/mongodb

– Step 4: Run mongodb

$ mongod –config /usr/local/etc/mongod.conf Hoặc, cho phép chạy trong background $ mongod –config /usr/local/etc/mongod.conf –fork

– Step 5: Auto start mongodb

//Start mongod main process on session start:

$ ln -sfv /usr/local/opt/mongodb/*.plist ~/Library/LaunchAgents

//Start MongoDB now, in background, and keep it running $ launchctl load ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.mongodb.plist

*) Note: chú ý thay đổi đường dẫn dưới đây cho phù hợp

//Select manually the data directory

$ mongod –dbpath

//Select manually the log file $ mongod –logpath

//Select manually the configguration file $ mongod –config

– Step 6: Start mongodb

$ mongo MongoDB shell version: 2.6.5 connecting to: test Welcome to the MongoDB shell. For interactive help, type “help”. For more comprehensive documentation, see http://docs.mongodb.org/ Questions? Try the support group http://groups.google.com/group/mongodb-user \>

3. Cài đặt sử dụng port – Step 1: truy cập trang (http://www.macports.org/) , download bộ cài về máy và cài đặt – Step 2: chạy update port

$ sudo port selfupdate

– Step 3: cài đặt mongodb

$ port install mongodb

…. Các bước sau làm giống với brew

4. Kết thúc – Như vậy mình đã hưỡng dẫn các bạn cài đặt mongodb trên mac bằng 3 cách khác nhau, hy vọng giúp ích được cho bạn nào quan tâm – Ở bài tiếp theo mình sẽ hưỡng dẫn các bạn một số lệnh cơ bản trong mongodb Thanks ! @ betapcode