Hướng dẫn chuyển dữ liệu lên pgd năm 2024

 • Từ phiên bản R116: Chuyên viên SGD/PGD có thể gửi thông báo và tổng hợp báo cáo của các đơn vị trực thuộc dễ dàng để nắm được tình hình sử dụng thiết bị giáo dục theo từng môn học để báo cáo cấp trên nhằm có cơ sở đánh giá chất lượng giảng dạy tại các trường dựa trên số tiết sử dụng thiết bị sử dụng trong giảng dạy từng môn học trong chương trình.

Các bước thực hiện

 1. Cấp Phòng/Sở yêu cầu gửi báo cáo và tổng hợp báo cáo
 1. Yêu cầu gửi báo cáo Trước tiên, chuyên viên SGD/PGD gửi yêu cầu xuống các đơn vị trực thuộc bằng cách:
 2. Vào Thiết bị/Báo cáo, chọn báo cáo Thống kê lượt mượn thiết bị theo môn học
 3. Nhấn Yêu cầu báo cáo và khai báo các tham số báo cáo.
  Hướng dẫn chuyển dữ liệu lên pgd năm 2024
  • Năm học: Năm học cần số liệu tổng hợp báo cáo
  • Thời gian: Tháng tương ứng với kỳ báo cáo
  • Phạm vi: chọn các cấp đơn vị trực thuộc cần gửi báo cáo (Cấp Tiểu học,THCS, THPT, …)
  • Hạn nộp: Thời hạn muộn nhất để các đơn vị trực thuộc có thể gửi báo cáo.
  • Mô tả: Mô tả tên các kỳ báo cáo.
 4. Nhấn Gửi yêu cầu để gửi yêu cầu cho các đơn vị trực thuộc.
 5. Tổng hợp báo cáo Sau khi đã gửi yêu cầu báo cáo, anh/chị vào Tình hình gửi nhận báo cáo và chọn Tên báo cáo để theo dõi tình hình gửi nhận báo cáo của các đơn vị.
  Hướng dẫn chuyển dữ liệu lên pgd năm 2024

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

II. Cấp trường lập báo cáo và gửi báo cáo lên cấp chủ quản

Sau khi cấp chủ quản gửi yêu cầu báo cáo, cấp trường nhận được thông báo như dưới đây.

Hướng dẫn chuyển dữ liệu lên pgd năm 2024

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lượt xem: 20

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường chuyển toàn bộ hồ sơ nhân sự, lớp học, học sinh của năm học hiện tại sang năm học mới. Các bước thực hiện: Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học. Kích chọn vào danh mục 6. Công cụ hỗ trợ/ 6.4 Chuyển hồ sơ lên năm học mới. Bước 2: Kích nút [Thực hiện sao chép nhân sự] để chuyển hồ sơ nhân sự.

Hướng dẫn chuyển dữ liệu lên pgd năm 2024

Hệ thống thông báo: “Thao tác này sẽ sao chép toàn bộ dữ liệu nhân sự của năm hiện tại sang năm mới”. Kích nút [Thực hiện].

Hướng dẫn chuyển dữ liệu lên pgd năm 2024

Bước 3: Kích nút [Thực hiện sao chép lớp học] để chuyển hồ sơ lớp học.

Hướng dẫn chuyển dữ liệu lên pgd năm 2024

Hệ thống thông báo: “Thao tác này sẽ sao chép toàn bộ dữ liệu lớp học của năm hiện tại sang năm mới”. Kích nút [Thực hiện].

Hướng dẫn chuyển dữ liệu lên pgd năm 2024

Bước 4: Chọn lớp học chuyển lên, lớp học lưu ban. Sau đó kích nút [Thực hiện sao chép học sinh].

Hướng dẫn chuyển dữ liệu lên pgd năm 2024

Hệ thống thông báo: “Thao tác này sẽ sao chép toàn bộ dữ liệu học sinh của năm hiện tại sang năm mới”. Kích nút [Thực hiện].

Hướng dẫn chuyển dữ liệu lên pgd năm 2024

Sau khi thực hiện thành công, hệ thống thông báo kết quả hồ sơ năm học mới. Nhà trường xem trước dữ liệu tại đây.

Hướng dẫn chuyển dữ liệu lên pgd năm 2024