Mô hình đo lường văn hóa doanh nghiệp ocai năm 2024

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/dao-tao/luan-van/ttlv-su-dung-cong-cu-danh-gia-van-hoa-to-chuc-ocai-de-nhan-dien-danh-gia-van-doanh-nghiep-cong-ty-tnhh-khan-viet-17046.html /themes/ussh_v2/images/no_image.gif

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN https://ussh.vnu.edu.vn/uploads/ussh/logo.png

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Anh

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 01/12/1992

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận học viên số: 2415/2015/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: “Sử dụng Công cụ Đánh giá văn hóa Tổ chức (OCAI) để nhận diện, đánh giá văn doanh nghiệp Công ty TNHH Khăn Việt”

8. Chuyên ngành: Khoa học quản lý Mã số: Thí điểm

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân – Viện nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp (INBUS).

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Với mục tiêu sử dụng bộ công cụ đánh giá văn hóa tổ chức (OCAI) để nhận diện, đánh giá sự phù hợp của mô hình văn hóa hiện tại và mô hình mong muốn phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty TNHH Khăn Việt, cùng mục tiêu đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng, phát triển và duy trì văn hóa doanh nghiệp tại doanh nghiệp, luận văn đã tập trung vào một số nội dung cơ bản như:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp, một số phương pháp nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp định tính và định lượng, cơ sở lý luận Bộ Công cụ Đánh giá văn hóa Tổ chức (OCAI)

- Kết hợp các phương pháp nghiên cứu để triển khai thực hiện khảo sát văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Khăn Việt.

- Sử dụng Bộ Công cụ Đánh giá văn hóa Tổ chức (OCAI) để đo lường các yếu tố văn hóa hiện tại và văn hóa mong muốn của cán bộ nhân viên làm việc tại KHAVICO, đánh giá sự phù hợp văn hóa doanh nghiệp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

- Đề xuất giải pháp để nâng cao nhận thức, hình thành năng lực hành vi của cán bộ nhân viên về văn hóa doanh nghiệp góp phần xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp theo định hướng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Luận văn đã tổng hợp hóa, khái quát hóa những vấn đề cơ bản có liên quan đến văn hóa doanh nghiệp, mô hình văn hóa doanh nghiệp. Kết quả của luận văn góp phần giúp Công ty TNHH Khăn Việt có được hồ sơ văn hóa doanh nghiệp sơ bộ và có cái nhìn tổng quát về văn hóa doanh nghiệp hiện tại, văn hóa doanh nghiệp mong muốn trong tương lai, cùng những đánh giá về sự phù hợp của văn hóa doanh nghiệp với định hương kinh doanh của công ty và những giải pháp để xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại doanh nghiệp.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu những vấn đề cơ bản liên quan đến văn hóa doanh nghiệp, phương pháp nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp. Từ đó áp dụng vào thực tiễn nhằm giúp Công ty TNHH Khăn Việt nhận diện, đánh giá và xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1.Full name: Nguyen Thi Anh 2. Sex: Female

3. Date of birth: 01/12/1992 4. Place of birth: Vinh Phuc

5. Admission decision number: 2415/2015/QĐ-XHNV, on October 13th, 2015 by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Ha Noi National University

6. Change in academic process: No

7. Official thesis title: Using the Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) to identify and assess the organizational culture of Viet Towel Company Limited.

8. Major: Management Science Code: Pilot

9. Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Manh Quan – Institute of Business Studies.

10. Summary of the findings of the thesis:

The aim of this thesis was to describe the dominant culture type for Viet Towel Company Limited through the use of the Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI). The analysis was for the purpose of describing and exploring the Viet Towel Company organizational culture for assessing current and preferred organizational culture to provide solutions to build, develop and maintain organizational culture, the thesis has focused on some basic content such as:

- System the general basis of organizational culture, some methods of qualitative and quantitative corporate culture studies, theoretical foundation of Organizational Culture Assessment Tool (OCAI)

- Incorporation of research methods to carry out survey on organizational culture of Viet Towel Company Limited

- Use the Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) to measure the current cultural and desirable cultural factors at Khan Viet Co., Ltd. Assess the suitability of corporate culture with business strategy.

- Proposed measures to raise awareness and form the behavioral capacity of employees in corporate culture to contribute to building and developing corporate culture to suitability with business strategy

The thesis has synthesized, generalizing the basic issues related to corporate culture, corporate culture model. The result of this thesis contributes to Khan Viet Co., Ltd's business profile and provides an overview of current corporate culture, business culture in the future, price of the suitability of corporate culture with the company's business mentality and solutions to build and develop corporate culture in the enterprise.

11. Practical applicability:

On the basis of surveying and studying the basic issues related to corporate culture, methods of studying corporate culture. From that practical application to help Khan Viet Co., Ltd. identify, evaluate and build corporate culture in accordance with the business strategy of the company.