Giải trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 chân trời sáng tạo chủ đề 8

Hoạt động trải nghiệm lớp 6 Chân trời sáng tạo | HĐTN lớp 6 Chân trời sáng tạo | Giải HĐTN 6 | Giải bài tập Hoạt động trải nghiệm 6 hay nhất

Trang trước Trang sau

Với soạn, giải bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 6 Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập HĐTN 6, từ đó đạt điểm cao trong các bài thi môn Hoạt động trải nghiệm 6.

 • Giải Sách bài tập HĐTN lớp 6 CTST
 • Giải sgk HĐTN lớp 6 KNTT
 • Giải sgk HĐTN lớp 6 Cánh diều

Xem thêm soạn, giải bài tập các môn học lớp 6 sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Trang trước Trang sau

 • [Chân trời sáng tạo] Giải hoạt động trải nghiệm 6 chủ đề 1: Khám phá lứa tuổi và môi trường học tập mới
 • [Chân trời sáng tạo] Giải hoạt động trải nghiệm 6 chủ đề 2: Chăm sóc cuộc sống cá nhân
 • [Chân trời sáng tạo] Giải hoạt động trải nghiệm 6 chủ đề 3: Xây dựng tình học trò
 • [Chân trời sáng tạo] Giải hoạt động trải nghiệm 6 chủ đề 4: Nuôi dưỡng quan hệ gia đình
 • [Chân trời sáng tạo] Giải hoạt động trải nghiệm 6 chủ đề 5: Kiểm soát chi tiêu
 • [Chân trời sáng tạo] Giải hoạt động trải nghiệm 6 chủ đề 6: Xây dựng cộng đồng văn minh, thân thiện
 • [Chân trời sáng tạo] Giải hoạt động trải nghiệm 6 chủ đề 7: Tìm hiểu nghề truyền thống ở Việt Nam
 • [Chân trời sáng tạo] Giải hoạt động trải nghiệm 6 chủ đề 8: Phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu
 • [Chân trời sáng tạo] Giải hoạt động trải nghiệm 6 chủ đề 9: Tôn trọng người lao động
 • Phiếu nhận xét môn hoạt động trải nghiệm 6 sách chân trời sáng tạo

Chia sẻ bài viết

Zalo

Facebook


Chủ đề 1. KHÁM PHÁ LỨA TUỔI VÀ MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP MỚI

 • Nhiệm vụ 1 trang 4 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 2 trang 4 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 3 trang 6 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 4 trang 7 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 5 trang 8 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 6 trang 8 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 7 trang 9 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 8 trang 9 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 9 trang 10 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 10 trang 10 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 11 trang 10 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Chủ đề 2. CHĂM SÓC CUỘC SỐNG CÁ NHÂN

 • Nhiệm vụ 1 trang 12 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 2 trang 13 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 3 trang 13 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 4 trang 14 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 5 trang 15 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 6 trang 15 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 7 trang 16 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 8 trang 16 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 9 trang 17 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 10 trang 18 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 11 trang 18 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Chủ đề 3. XÂY DỰNG TÌNH BẠN, TÌNH THẦY TRÒ

 • Nhiệm vụ 1 trang 20 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 2 trang 20 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 3 trang 21 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 4 trang 22 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 5 trang 22 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 6 trang 23 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 7 trang 24 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 8 trang 25 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 9 trang 26 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 10 trang 26 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 11 trang 26 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Chủ đề 4. NUÔI DƯỠNG QUAN HỆ GIA ĐÌNH

 • Nhiệm vụ 1 trang 28 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 2 trang 28 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 3 trang 29 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 4 trang 30 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 5 trang 31 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 6 trang 32 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 7 trang 32 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 8 trang 33 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 9 trang 33 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Chủ đề 5. KIỂM SOÁT CHI TIÊU

 • Nhiệm vụ 1 trang 35 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 2 trang 35 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 3 trang 36 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 4 trang 37 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 5 trang 38 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 6 trang 39 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Chủ đề 6. XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG VĂN MINH, THÂN THIỆN

 • Nhiệm vụ 1 trang 41 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 2 trang 41 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 3 trang 42 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 4 trang 42 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 5 trang 43 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 6 trang 43 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 7 trang 44 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 8 trang 44 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 9 trang 45 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 10 trang 45 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Chủ đề 7. TÌM HIỂU NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở VIỆT NAM

 • Nhiệm vụ 1 trang 47 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 2 trang 47 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 3 trang 49 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 4 trang 50 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 5 trang 51 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 6 trang 52 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 7 trang 52 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 8 trang 52 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Chủ đề 8. PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI VÀ GIẢM THIỂU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 • Nhiệm vụ 1 trang 54 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 2 trang 54 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 3 trang 55 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 4 trang 56 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 5 trang 58 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 6 trang 58 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 7 trang 59 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 8 trang 59 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 9 trang 60 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Chủ đề 9. TÔN TRỌNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

 • Nhiệm vụ 1 trang 62 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 2 trang 62 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 3 trang 64 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 4 trang 65 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 5 trang 66 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
 • Nhiệm vụ 6 trang 66 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6